Rozliczanie czasu pracy

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCY

kompleksowa obsługa firm transportowych związana z wykonywaniem krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych.

Szeroki zakres naszych świadczeń sprosta potrzebom oraz wymaganiom każdego przedsiębiorstwa z branży transportowej. Nasza oferta obejmuje:

Analizę czasu pracy

Analiza czasu pracy kierowcy i pojazdu pod kątem przestrzegania przepisów Rozporządzenia WE nr 561/2006 i UE 165/2014 na podstawie zapisów z kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz wykresówek.
Przedstawianie raportów w postaci opisu stwierdzonych nieprawidłowości  zawierających informacje o powtarzających się naruszeniach, oraz wskazówki dla klienta odnośnie przeciwdziałania przyszłym naruszeniom, w tym przygotowanie kar porządkowych dla kierowców u których stwierdzono rażące naruszenia.

Rozliczanie czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Ustawy o czasie pracy kierowcy i Kodeksu pracy. Przygotowujemy raporty zawierający ewidencję czasu pracy, obejmującą godziny planowanej i wykonywanej pracy, nadgodziny, godziny nocne, dyżury, dodatkowe dni wolne, zestawienie wynagrodzenia kierowcy za dany okres rozliczeniowy, jak również wymaganych zaświadczeń dotyczących udzielania czasu wolnego wraz z podsumowaniem okresu rozliczeniowego

Wyliczenie płacy zagranicznej (sektorowej)

Wyliczenie płacy zagranicznej (sektorowej) według nowych wytycznych z Pakietu Mobilności oraz pomoc w dopasowaniu wynagrodzenia kierowców poprzez:

  • wprowadzenie indywidualnych składników wynagrodzeń dla płacy zagranicznej osobno dla każdego kraju, co umożliwia rozliczenie wynagrodzenia pracowników wg przepisów danego państwa.
  • aktualizację składników płacy zagranicznej
  • dostosowanie składników premii w zależności od aktywności kierowcy.
  • wyznaczanie odcinków zagranicznych na podstawie wpisów przekroczeń granic zapisanych na karcie kierowcy, co zapewni zgodność rozliczanej w programie płacy zagranicznej z rozliczeniem dokonanym przez inspektorów w trakcie kontroli.
  • weryfikację rodzaju transportu na podstawie miejsc załadunku i rozładunku, co pozwala na zoptymalizowanie wynagrodzenia kierowców i zaoszczędzenie czasu, który byłby potrzebny na ręczne klasyfikowanie odcinków.
  • wyznaczanie płatnych odcinków na podstawie miejsc załadunku i rozładunku.
  • tworzenie ewidencji czasu pracy wymaganej podczas kontroli płacy zagranicznej.
  • tworzenie raportów, dzięki którym Klient jest przygotowany na wypadek kontroli

Wyliczenie wartości ulg podatkowych i ulgi na ZUS

Aby wyliczyć podstawę oskładkowania, zastosujemy następujący wzór: wynagrodzenie brutto kierowcy – (diety*ilość przepracowanych dni za granicą). Należy przy tym pamiętać, że tak ustalona podstawa oskładkowania nie może być niższa niż przeciętne wynagrodzenie określone w danym roku, obecnie wynoszące 6935 zł.
Wzór do wyliczania podstawy opodatkowania jest zbliżony, z tą różnicą, że pracodawcy mogą pomniejszyć przychód tylko o 30%. Zastosowania nie znajduje także próg minimalny, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwocie 6935 zł. Sam wzór podstawy opodatkowania wygląda następująco: wynagrodzenie brutto – 30%( diety*ilość przepracowanych dni za granicą).

Wyliczenia krajowych delegacji podróży służbowych

Wyliczenia krajowych delegacji podróży służbowych uwzględniając bieżące przepisy.
Zgodnie z opublikowanym 14 listopada 2022 r. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. wysokość diety dla podróży służbowych w Polsce od 1 stycznia 2023 roku wyniesie 45 zł. Zmienia ono obowiązujące wcześniej rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diety w 2022 roku już raz się zmieniła – 28 lipca została podniesiona do 38 zł. Wcześniejsza kwota 30 zł obowiązywała przez prawie 10 lat.

Kontrolę terminów

To usługa polegająca na informowaniu klienta o zbliżających się terminach zdarzeń:
– obowiązek odczytywania danych z karty kierowcy (co najmniej raz na 28 dni)
– obowiązek odczytywania danych z tachografu cyfrowego (co najmniej raz na 90 dni)
– legalizacja tachografu (co najmniej raz na 2 lata lub przy każdej zmienia danych i parametrów jezdnych pojazdu)
– ważności kart kierowców (karta ważna jest na 5 pięć lat) czy
– czy też przeglądów technicznych pojazdów i naczep.
Klient otrzymuje informację droga mailową na miesiąc oraz dwa tygodnie przed zdarzeniem lub w dwóch innych wskazanych przez klienta terminach.

Obsługa systemu IMI

Zgłaszanie w imieniu przedsiębiorcy delegowanych pracowników za pośrednictwem unijnego interfejsu publicznego IMI – tak jak zaplanowano to w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020.
Firma „u Stodolnych” kompleksowo przeprowadza procedury rejestracji podmiotów i kierowców w systemie IMI na wszystkie kraje w których kierowcy wykonują przewozy kabotażowe lub cross-trade.

Doradzanie

Doradztwo we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw z sektora transportowego z zakresu wykonywania zarobkowego i niezarobkowego drogowego przewozu rzeczy i osób.

Doradztwo telefoniczne

Stały kontakt polegająca na zapewnieniu porad telefonicznych dla kierowców, spedytorów, osób zarządzających w zakresie czasu pracy, czasu prowadzenia pojazdu oraz czasu odpoczynków kierowców.

Wyjaśnienia i odwołania

Wyjaśnienia i odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych min. przez Inspekcje Transportu Drogowego i Inspekcję Pracy lub w efekcie kontroli przedsiębiorstwa z zakresu czasu pracy kierowcy.

Reprezentacja podczas kontroli

Zapewniamy:
a) uczestnictwo naszego pracownika podczas wizyty przedstawicieli organów lub służb uprawnionych do kontroli czasu pracy kierowców, jeśli zakres kontroli obejmuje analizę lub rozliczanie czasu pracy kierowców.
b) przygotowanie uwag i wniosków dla określonych powyżej przedstawicieli uprawnionych organów lub służb po otrzymaniu protokołu z kontroli oraz informacji uzupełniających koniecznych do podjęcia właściwej decyzji administracyjnej.

Uzyskanie zezwoleń i licencji

Pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów w celu w uzyskaniu zezwoleń, licencji i wypisów.

Zdalne odczyty z karty kierowcy i tachografu

Zdalny odczyt danych z tachografu i karty kierowcy bezpośrednio z pojazdu do komputera znajdującego się w siedzibie firmy, bez konieczności włożenia karty przedsiębiorstwa do tachografu.
Warunkiem jest przekazanie przez przedsiębiorstwo loginu i hasła do danego systemu oraz udostępnienie karty przedsiębiorstwa.

Dokumentacja

Sprawdzenie i analiza dokumentów firmy niezbędnych do wykonywania przewozów drogowych.
Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji czasu pracy kierowców.
Sprawdzenie warunków zatrudniania kierowców pod kątem zgodności z prawem transportowym.
Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania lub pomoc w modyfikacji istniejącego, co pozwoli zapobiec ewentualnym roszczeniom kierowców w przyszłości i zapewni prawidłowe funkcjonowanie firmy od strony wymagań Państwowej Inspekcji Pracy,
Wskazanie sposobów usunięcia maksymalnie wielu podstaw do nałożenia kary przez organy kontrolne,
Przygotowanie zakresu czynności i obowiązków kierowców, dopasowanego pod specyfikę danego przedsiębiorstwa.

Kompleksowość naszych usług pozwoli Państwu skupić się na podnoszeniu efektywności zamiast biurokracji i przepisów. Proszę pamiętać, że korzystając z naszych usług nie tylko oszczędzają Państwo czas i pieniądze, ale wykorzystują naszą wiedzę, którą udoskonalamy od 2003 roku.

Lorem ipsum